Primera.- Acceptació de les condicions generals de contractació

1.1. acceptació
Aquestes són les condicions generals que regulen la relació contractual per la qual els usuaris d'Internet contracten el servei de consulta de la publicació digital que Dies d’Agost, SCCL (en endavant SETEMBRE) posa a la seva disposició en el lloc web: www.elsetembre.cat

La persona usuària al prémer el botó "Accepto" que apareix en el procés de contractació, admet haver llegit les condicions generals de contractació que SETEMBRE tingui publicades en aquest moment en què la persona usuària accedeixi a la pàgina, i expressa la seva adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna d'elles.

1.2. Canvis en les condicions de contractació.
Les condicions aquí descrites podran ser modificades en qualsevol moment a instància de SETEMBRE.

Segona. objecte

L'objecte de les presents condicions generals és la regulació de la relació contractual entre les persones usuàries que subscriguin el servei de consulta de la publicació digital que ofereix SETEMBRE, a canvi d'una contraprestació econòmica, segons s'estableix en el present contracte (en endavant "el Contracte").

Tercera. parts contractants

D'una banda, Dies d’Agost, SCCL, empresa que gestiona els drets de publicació de la publicació digital SETEMBRE.

I d'una altra, qualsevol persona física o jurídica, que contracti online el servei de consulta de la publicació digital a canvi de les contraprestacions econòmiques que en cada cas s'establissin, segons el que disposa el present contracte.

Quarta. Tipus de subscripció i usuaris

4.1. Tipus de subscripció
Les persones usuàries poden contractar subscripcions per a la consulta dels continguts de SETEMBRE.

4.2. Usuaris
Les persones usuàries que contractin el servei objecte del present contracte hauran de ser persones físiques majors de 18 anys, o persones jurídiques a través del seu representant amb poder bastant, a les quals se li aplicarà les tarifes i clàusules del present contracte en igualtat de termes i condicions .

Cinquena.- Entrada en vigor

S'entén que la persona usuària presta el seu consentiment per vincular-se amb SETEMBRE des que envia la seva acceptació amb el formulari de contractació del lloc web correctament emplenat. Des d'aquest moment, l'usuari accepta i s'adhereix de manera completa a totes les condicions generals que es preveuen en aquest text.

Sisena.- Preu, pagament i impost

6.1. preu
El preu de contractació de cada servei de publicació apareix sempre determinat de manera clara a la pàgina web en el moment en què l'usuari procedeixi a la seva contractació.
SETEMBRE podrà determinar en qualsevol moment modificar les tarifes o termes de comercialització vigents. En qualsevol cas sempre regiran per a la persona usuària el preu i condicions que vinguin determinades en el moment en què presti el seu consentiment al contractar.
 
6.2. Mitjà de pagament
La persona usuària que desitgi contractar el servei de consulta de SETEMBRE en el lloc web haurà d'abonar prèviament el preu corresponent a través d'un pagament electrònic que en cada moment s'indica en el nostre lloc web. Amb caràcter general, els càrrecs es realitzaran a l'inici de la contractació que realitzi l'usuari.

Si la persona usuària té algun dubte referent al pagament, si s'ha produït alguna irregularitat en el mitjà de pagament, si creu que algú ha utilitzat les seves dades de pagament indegudament, haurà de posar-se en contacte amb SETEMBRE a través dels canals que es posen a la seva disposició indicats en el lloc web.

6.3. Impostos
Els impostos aplicables que es meritin pel naixement d'aquesta relació s'entenen inclosos en el preu indicat del servei d'accés, llevat que es disposi el contrari. L'adquirent correrà amb els impostos derivats d'aquest contracte quan sigui legalment responsable, com ara l'impost sobre el valor afegit en el tipus percentual vigent al moment de la meritació.

6.4. renovacions
Les subscripcions anuals formalitzades a preu tarifa es renovaran automàticament al venciment per una subscripció pel mateix període i al preu vigent en el moment de la renovació.

En el cas que la persona usuària no vulgui renovar la seva subscripció ha d'informar enviant un correu electrònic a [email protected] , almenys 7 dies abans del venciment de la mateixa. També pot notificar la seva intenció de no renovar trucant al 699180546 A més el client també podrà cancel·lar la seva subscripció en qualsevol moment des de l'apartat "El meu compte" d'aquesta web

Setena.- Obligacions de SETEMBRE

SETEMBRE es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que estableix amb la persona usuària:
a.- Posar a disposició de la persona usuària en el lloc web la informació necessària relativa al servei de consulta de l'Edició Digital que SETEMBRE ofereix, així com a la seva contractació.
b.- Enviar a l'adquirent una comprovació que manifesti la recepció per part de SETEMBRE del formulari de contractació.
c.- Una vegada que SETEMBRE verifiqui que la realització efectiva del pagament (on line) s'ha executat correctament, es realitzarà l'accés a l'Edició Digital pel període contractat.

Vuitena.- Obligacions de la persona usuària registrada

L'adquirent es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que entaula amb SETEMBRE:
a.- Omplir els formularis de contractació i els camps segons les instruccions que SETEMBRE especifiqui a l'efecte.
b.- Abonar el preu del servei que desitgi contractar segons les instruccions que apareixen en el site i el que estipula aquestes condicions generals.
c.- Complir amb totes les condicions generals que apareixen en aquest document.

Novena.- Normativa d'ús

9.1.- Claus d'accés
Es permet únicament un ús personal i intransferible de les claus d'accés facilitades.

9.2.- Ús permès i responsabilitat
SETEMBRE s’acull a les llicències Creative Commons. 
 
9.3.- Mesures contra l'ús il·legal
La persona usuària accepta no utilitzar el lloc web, el material ni programari a què accedeixi en virtut del present contracte per a cap propòsit il·legal. SETEMBRE es reserva el dret de restringir o cancel·lar l'accés i anul·lar la subscripció al servei si, en la seva opinió, la persona usuària utilitza el lloc web, material o programari facilitat per infringir alguna llei, violar drets de tercers o incomplir les presents condicions de contractació.

SETEMBRE perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva pàgina web exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin.

Desena.- Responsabilitat de la persona usuària

La persona usuària contractant serà responsable de totes les dades i manifestacions que inclogui en els formularis que enviï a SETEMBRE. Mitjançant l'enviament del formulari de contractació corresponent, la persona usuària accepta les condicions de registre i contractació aquí exposades i es compromet a respectar l'ús i les prohibicions establertes en les mateixes.

Així mateix, en enviar el formulari de contractació, la persona usuària es compromet a pagar corresponent al servei contractat. La persona usuària accepta que, si les seves dades de pagament no permeten la facturació i/o cobrament per part de SETEMBRE, el servei demanat no li sigui atorgat o serà cancel·lat si el tingués actiu.

Només podran contractar les persones físiques majors de 18 anys, en el seu propi nom i dret, o al de la persona jurídica a la qual representi amb poder bastant.

Onzena.- Exoneració de responsabilitat

11.1 .- Transmissió electrònica de dades
No es pot garantir la seguretat de la transmissió electrònica de dades, que estigui lliure d'errors, ni que les dades no siguin interceptats, canviats, perduts o destruïts, o que arribin tard o incomplets o perjudicats, o que sigui segura la seva utilització. Per tant, tot i que SETEMBRE utilitzarà procediments comercialment raonables per tal d’evitar aquests errors i incidents i identificar els virus més comuns, SETEMBRE no serà responsable davant la persona usuària sota cap circumstància, respecte a qualsevol error o omissió derivada de o relacionada amb algun fet aliè a el seu control raonable, inclosos, sense limitació: fallades en la xarxa o comunicació; transmissió de virus informàtics; actes o omissions dels nostres proveïdors; errors, omissions o irregularitats en els continguts produïts durant la seva transmissió electrònica.

11.2.- Casos fortuïts i força major
SETEMBRE no serà responsable davant l'usuari de casos fortuïts o de força major.

Dotzena.- Dret de desistiment

12.1. Per exercir el seu dret de desistiment.
Ha de manifestar la seva decisió inequívoca de desistir del contracte de subscripció mitjançant la tramesa electrònica d'una comunicació al compte de correu electrònic [email protected] amb assumpte amb "DESISTIMENT". La comunicació ha de contenir com a mínim la següent informació:
Nom, cognoms i DNI de la persona usuària i correu electrònic.

12.2. S'entén per exercici dit dret
Quan hagi estat enviada per la seva banda la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret en els termes indicats anteriorment abans que finalitzi el termini corresponent

12.3. L'exercici del dret de desistiment
S'extingirà el contracte de subscripció, procedint-se a l'import total acordat en el contracte de subscripció.
 
12.4. El reemborsament
No incorrerà en cap despesa addicional i es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat d'acord exprés entre les parts, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de l'exercici de desistiment .

Tretzena.- Protecció de dades

13.1. Existència del fitxer i obligatorietat de subministrar les dades
S'informa a la persona usuària de l'existència d'un fitxer automatitzat amb les dades que es recullen en els diferents formularis d'aquesta pàgina. Les dades demanades són les estrictament necessàries per poder formalitzar el present Contracte, iniciar la relació comercial i complir amb les obligacions comptables i fiscals, pel que la seva emplenament és obligatòria.
Caldrà omplir tots els camps excepte que s'estableixi el contrari. En cas de no omplir tots els camps necessaris, SETEMBRE no prestarà els serveis objecte del present Contracte.

13.2. Finalitat del fitxer
La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada per la nostra empresa exclusivament per a les següents finalitats:
a. - Realitzar el procés de comptabilitat;
b.- complir amb les obligacions fiscals vigents;
c.- difusió de la publicació digital.

13.3 Responsabilitat del fitxer
El fitxer automatitzat de dades és responsabilitat del titular del lloc web o qualsevol entitat que se subrogui per dur a terme el subministrament i gestió dels productes i serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web.

13.4. Consentiment exprés de la persona usuària
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, expressament s'adverteix que l'enviament de els formularis implicarà el consentiment exprés de la persona usuària per a:
a.- El tractament automatitzat de les dades facilitades per a les finalitats exposades
b.- Rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic de les ofertes, promocions i nous productes de SETEMBRE. No obstant això, si la persona usuària no vol continuar rebent comunicacions ho pot indicar mitjançant comunicació remesa a la següent adreça: [email protected]

13.5. Drets de la persona usuària
Així mateix, s'informa a la persona usuària del seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable a l'efecte, els quals podrà exercitar mitjançant comunicació remesa a la següent adreça: [email protected]
Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona usuària, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport i indicar expressament el dret que desitja exercitar.

Catorzena.- Document contractual

El document de contracte entre la persona usuària i SETEMBRE està compost per les presents condicions de contractació, el formulari enviat per la persona usuària amb les seves dades personals i de pagament, i les dades ubicades en el lloc web que completen el present document, prevalent enfront de qualsevol altre acord verbal o escrit previ o simultani.
 
Quinzena.- Llei aplicable i jurisdicció

El present contracte serà interpretat i es regirà d'acord amb la legislació espanyola vigent. SETEMBRE i la persona usuària es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament del present Contracte, prèviament a acudir a la jurisdicció prevista.

Les parts, amb expressa renúncia de qualsevol fur que pogués correspondre'ls, sotmeten qualsevol interpretació o controvèrsia resultants del present contracte als Jutjats i Tribunals de Vic.